courtesy-Park-City-Mountain,-taken-prior-to-the-2020-21-season-2-3